Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Deklaracja dostępności


Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne „Koksik” Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, ul. Obwodowa 52 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mpckkoksik.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2020-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
o Określenie celu linków
o Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
o Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
o Uzupełnienie opisów dla stron i plików
o Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
o Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie
o Uzupełnienie wyjaśnienia dla użytych skrótów
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-20.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szczeciński, adres poczty elektronicznej g.szczecinski@koksik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586783518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


1. Dostęp do siedziby firmy z częścią biurową jest możliwy przez bramę główną otwartą w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00) oraz wejście 3 etapowe, bez utrudnień dla osób niepełnosprawnych.
2. Poza godzinami urzędowania możliwy jest dostęp tylko do budynku głównego ciepłowni z koniecznością wchodzenia na stopnie (I piętro).
3. Klatka schodowa budynku głównego nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych, budynek nie jest wyposażony w windę.
4. Wejście do budynku głównego po godzinach urzędowania jest możliwe przez furtkę lub bramę otwieraną zdalnie po uzyskaniu pozwolenia za pomocą domofonu.
5. Przed siedzibą spółki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Dostępność do tłumacza języka migowego


W siedzibie firmy nie ma bezpośrednio możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego lecz w przypadku takiej konieczności, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1242) możemy zorganizować takie świadczenie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016). Osoby uprawnione, proszone są zgłosić telefonicznie lub drogą e-mailową chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.