Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

WŁADZE SPÓŁKI

 


Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych oraz Umowę Spółki .Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób, cztery osoby wybierają właściciele, jedną osobę wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy obecnej Rady Nadzorczej:

  • Henryk Kajzer – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marek Grzonka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Honorata Ignacek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Czesław Kajzer – Członek Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Szczepiński – Członek Rady Nadzorczej,

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki pełni Jarosław Kubera. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurenta, któremu udzielił prokury samoistnej.

Prokurentem Spółki jest:

  • Jolanta Brechelke – Główna Księgowa